Nakshatra Suktham – Uttara Bhadrapada

Ad

ahirbudhniyah prathamaa na eti | shreshTho devaanaamuta maanushaaNaam | tam
braahmaNaah somapaah somyaasaha | proshThapadaaso abhirakshanti sarve | chatvaara
ekamabhi karma devaaha | proshThapadaa sa iti yaan, vadanti | te budhniyam parishadyagg
stuvantaha | ahigm rakshanti namasopasadya ||

Share The Light
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Be the first to comment

Leave a Reply