Nakshatra Suktham – Uttara Phalguni

Ad

shreshTho devaanaam bhagavo bhagaasi | tattvaa viduh phaluguneestasya vittaat |
asmabhyam kshatramajaragm suveeryam | gomadashvavadupa sannudeha | bhago ha daataa
bhaga itpradaataa | bhago deveeh phalguneeraavivesha | bhagasyettam prasavam gamema |
yatra devaih sadhamaadam madema ||

Share The Light
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Be the first to comment

Leave a Reply