108 Names of Tara 2nd Goddess of Dasa Mahavidya

tara01tara2

The one protects is called Tara, is the second of the Dasa Mahavidyas, and is believed as Tantric manifestations of Goddess Durga. Some Places like in Odisha, along with Goddess Tara, Goddess Tarini is also being worshipped.

Ad

The oral tradition gives an origin to the goddess Tara. The legend begins with the Churning of the ocean between the Devas and Asuras. Lord Shiva drank the poison that was created from the churning of the ocean (in the process turning his throat blue and earning him the epithet Nilakantha), thus saving the world from destruction, but fell unconscious under its powerful effect. Mother Durga appeared as Tara and took Shiva on her lap. She suckled him, the milk from her breasts counteracting the poison, and he recovered. This story is reminiscent of the one in which Shiva stops the rampaging Kali by becoming an infant. Seeing the child, Kali’s maternal instinct comes to the fore and when she was feeding him her breast milk Shiva sucked her rage out while sucking the milk…

Here we have 108 Names of Mother Tara for Puspa-archana.

 

÷ ÇøøámÞøe ÒøÛø:

ÇøáæøÞøe ÒøÛø:

ÇøÒéÞøe ÒøÛø:

ÇøøáøÞøe ÒøÛø:

Çø)møéøèæÞøeâ ÒøÛø:

Çøûá*ÕøøÞøe ÒøÛø:

ÇøÞøeâ ÒøÛø:

íÞøøÛøøÞøe ÒøÛø:

ÇøÒøü¦øûmøÕøÞøø+ÐøáøÞøe ÒøÛø:

ÇøüáûÞøøÞøe ÒøÛø: 10

ÇøáæøÞøe ÒøÛø:

ÇøûéøãªøÛøÒøøÞøe ÒøÛø:

ÒøûæéøøùôÒÞøe ÒøÛø:

$ªøÇøøáøÞøe ÒøÛø:

jøÞøøÞøe ÒøÛø:

²øwïße ÒøÛø:

îøãûÛøÌ+¡¢jø¾øúíøáòø+ ÒøÛø:

Çø)mÞøe ÒøÛø:

íøøÛÙøéÞøe ÒøÛø:

úµNøÙøøæøÞøe ÒøÛø: 20

ÙøÌãÇøøùámÞøe ÒøÛø:

$ªøãøÞøe ÒøÛø:

$ªøãÕøãÙøøÞøe ÒøÛø:

ÒøûæøÞøe ÒøÛø:

¡;¢ðmøøÞøe ÒøÛø:

ÒøûæòøáòéøÇÞøe ÒøÛø:

ùÌêÇøûÞøøÞøe ÒøÛø:

íøø+ÙøÒøøÞøe ÒøÛø:

úÒøÇÞøøÞøe ÒøÛø:

ÒøéøûÒøøÞøe ÒøÛø: 30

úÒøÇÞøÒøþÇøÒøøÞøe ÒøÛø:

²øúwï¡¢øÞøe ÒøÛø:

úéøjøÞøøáøÐÞøøÞøe ÒøÛø:

Ì+éÞøe ÒøÛø:

ªøªøÒøéøøùôÒÞøe ÒøÛø:

!ø¿ÀôøòÞøøÞøe ÒøÛø:

¡¢áøæøòÞøøÞøe ÒøÛø:

²øáøòÞøøÞøe ÒøÛø:

ùÌúÇøÕøþújøÇøøÞøe ÒøÛø:

òøªøümøøÞøe ÒøÛø: 40

òøªøümøøáøÐÞøøÞøe ÒøÛø:

ôáûÒÌãÌ+éøÕøþújøÇøøÞøe ÒøÛø:

áÇølùÕøãÞøøÞøe ÒøÛø:

áÇølø¦Þøe ÒøÛø:

)úÐøáøòÞøúéøÙøþúðøÇøøÞøe ÒøÛø:

×øúæùÕøãÞøøÞøe ÒøÛø:

ÌüªøøâÞøe ÒøÛø:

×øæéøÇÞøe ÒøÛø:

×øæøÞøe ÒøÛø: 50

×øæùÕøãÞøøÞøe ÒøÛø:

×øæáÇøøÞøe ÒøÛø:

×øæáøÛøÕøãÕøþújøÇøøÞøe ÒøÛø:

!øÐøâ¡+¢íø+îøêÞøeâ ÒøÛø:

¡+¢íøøÞøe ÒøÛø:

¡+¢íøéøøòøúéøÙøþúðøÇøøÞøe ÒøÛø:

ÕøÍÜÛøøæøÞøe ÒøÛø:

ÕøÍÜø¦Þøe ÒøÛø:

¡¢øÛøø¨ÞøøÞøe ÒøÛø:

úªøùáÒøúÒÌÒÞøe ÒøÛø: 60

Ìú¦ømøøÞøe ÒøÛø:

̦øøÞøe ÒøÛø:

̦øjøøÞøe ÒøÛø:

Ìú¦ømø+ áÇøøÞøe ÒøÛø:

éøjøãÕøüðÕøùÕøãÞøøÞøe ÒøÛø:

áÇølùÕøãÞøøÞøe ÒøÛø:

¡ü¢òøüÛøÙøþúðøÇøøÞøe ÒøÛø:

Ûøøô+îøêÞøeâ ÒøÛø:

ÛøôøÌ+éøùÕøãÞøøÞøe ÒøÛø:

Õø¼ø´úéøÙøüúðøÇøøÞøe ÒøÛø: 70tara01

“®øÞøe ÒøÛø:

ùÕøw«¯æøÞøe ÒøÛø:

òøüðøüÛøÓøÞøe ÒøÛø:

Õøãømø*ùÕømÞøe ÒøÛø:

ªøøÒÐøøÞøeâ ÒøÛø:

Õø¼ø´ÛÞøe ÒøÛø:

Õø¼ø´øÒøÒøøùÌÕøùáÕøþújøÇøøÞøe ÒøÛø:

ÇøËÞøúéøÏøÞøe ÒøÛø:

ÇøËÞø*ÕøøÞøe ÒøÛø:

ÇøËÞøÛøøªøøâÒøüòøøùámÞøe ÒøÛø: 80

ÇøÇéøùÕøãÞøøÞøe ÒøÛø:

ÇøÉÇéø*ÕøøÞøe ÒøÛø:

ÇøÉÇéø¹øøÒøúÇÛø¡¢øÞøe ÒøÛø:

!øÒø¬øøÞøe ÒøÛø:

Çøøm®éøø²øøáòøÒÇøüñÀøÞøe ÒøÛø:

Çøøm®éøùÕøãÞø¡¢øùámÞøe ÒøÛø:

ÇøøæÌøÒøáÇøøÞøe ÒøÛø:

¡ãþ¢áÇøøùÕøÒÞøe ÒøÛø:

ÇøáúmøÕøãÙøøÞøe ÒøÛø:

ÊøÕøøÞøüÇøløÞøe ÒøÛø: 90

ÊøÕøøÛøüÇøløÞøe ÒøÛø:

ÇøùÕøâÇøøÞøe ÒøÛø:

Çø;úÖø¡¢øùámÞøe ÒøÛø:

Çøø)mÞøÙøøéøòøÒÇøüñÀøÞøe ÒøÛø:

íøÇølàe ÒøÛø:

ÙøÇøløÒøüáøúªømÞøe ÒøÛø:

úíøéøøòøÇøløÞøe ÒøÛø:

úíøéøáÇÞøe ÒøÛø:

úíøéøÙøúÇølÕøáøÞømÞøøÞøe ÒøÛø:

ÇøøÛøãÏüÇøÞø+ ÒøÛø: 100

ÇøøÛøãáøªøøÞøe ÒøÛø:

ÇøøÛøãÕøÊøÕøãÙøø+újøÒÞøe ÒøÛø:

×øæÙøÌãYÕøã+ÛøáÇøøÞøe ÒøÛø:

×øúæÙøüjø+ ÒøÛø:

×øúæ¡¢úèÕøÒÞøe ÒøÛø:

áøÛø*ÕøøÞøe ÒøÛø:

áøÛøíøÇølàe ÒøÛø:

áøÛø*ÕøøÒøü¡¢øùámÞøe ÒøÛø: 108

Share The Light
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Be the first to comment

Leave a Reply